PLKB kopsapulces dienaskārtība

Rīga 29.01.2016 18.00 klubs „Hamlets”

Ievadā Pasaules latviešu klaidoņu brālības himna
Piemiņas brīdis aizsaulē aizgājušam brālības biedram J. Vaišļam

18.05 – 18.30 dokumentālā filma “Klaidoņstāsts”
producents Andrejs Hansons
režisors un operators Bruno Šulcs
18.30 – 18.45 svinīga A.Asara , I. Frīdenšteinas –Stibes, E. Putniņa, L.Riņķes, A. Silas, M.Sila,
J. Ūdra un A. Ūbeļa uzņemšana brālībā
Dž. Krogzemja un J. Vaišļa apstiprināšana par brālības Goda biedriem
P.Strubergs
18.45 – 19.00 atskaite par brālības 2015.gada laikā paveikto darbu
P.Strubergs
19.00 – 19.05 revidenta ziņojums par brālības mantas un finanšu līdzekļu revīziju
O.Šmeliņš
19.05 – 19.30 debates, ierosinājumi brālības darba pilnveidošanā
brālības biedri
19.30 – 19.50 dažādi jautājumi, t.sk. brālības publicitāte un PLKB vasaras saiets 10.06 Alojā
P.Strubergs, J. Visockis un A.Hansons

Nobeigumā Pasaules latviešu klaidoņu brālības himna

“Pasaules latviešu klaidoņu brālības” statūti

1. Biedrības nosaukums un juridiskais statuss

1.1. Biedrības nosaukums ir „Pasaules latviešu klaidoņu brālība” (turpmāk – Biedrība).

1.2. Biedrība ir juridiska persona un šīs tiesības iegūst ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.3. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar šiem Statūtiem, Latvijas Republikas likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un citiem Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. saliedēt individuālos ceļotājus vienotā organizācijā;

2.1.2. popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu;

2.1.3. izplatīt individuālai ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas;

2.1.4. veicināt radošu sadarbību starp ceļošanā ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.

Turpināt lasīt