Informācija par kārtējo brālības atskaites pārvēlēšanas kopsapulci

Š.g. 24.janvārī klubā „Hamlets” notika kārtējā Pasaules latviešu klaidoņu brālības atskaites –pārvēlēšanas kopsapulce. Pirms kopsapulces interesentiem bija iespējams aplūkot 2018. gada laikā brālības ceļotāju izdotās grāmatas – L.Pērses un A.Driņina    –  “Ar stopiem apkārt pasaulei. Āzijas brīnumi”,  L.Riņķes  –  “Kā Sprīdīte mājās pārnāca” un  R. Gudrupa – “Laiks iet. Manas klejojošās dvēseles pasakas.

Kopsapulces ieskaņā Rolanda Zagorska virsvadībā tika nodziedāta brālības himna. Dziedājuma muzikālo noformējumu kā ierasts nodrošināja pianiste Ingūna Grīnberga. Pēc tam klātesošie noskatījās videofilmu par 2018. gada vasarā Alojā notikušo jubilejas saietu, kā arī nenogurdināmu pasaules apceļotāju Kārļa Bardeļa no Klusā okeāna, Laines Pērses un Artūra Driņina no Indonēzijas atsūtītos video sveicienus.

Nedaudz vēlāk svinīgā iesvētības ceremonijā, saņemot dāvanā ar brālības simboliku rotātu t-kreklu, tika uzņemti jauni biedri – publicists Ainārs Kadišs, LU asociētais profesors, Tartu universitātes profesors Indriķis Krams un Daugavpils universitātes vadošā pētniece Tatjanu Krama,  SIA “Tcon” valdes priekšsēdētājs Uldis Kučerāns un uzņēmēja Guntra  Riņķe. Neklātienē par brālības biedriem tika apstiprināti ZS “Kurmīši” īpašnieki Sandra un Ivars Geibas, kas kopsapulces laikā ceļoja pa Gambiju un Senegālu, kā arī sasirgusī A/S “Latvenergo” juriskonsulte Anda Liepa.

Pēc jauno biedru uzņemšanas brālības prezidents Pēteris Strubergs sniedz ainformāciju  par 2018. gadā paveikto un nākotnes iecerēm. Pie viena kopsapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar revidenta Oskara Šmeliņa veiktās brālības mantas un finanšu līdzekļu pārbaudes rezultātiem. Sekoja debates, kuru laikā tika izteikti vairāki priekšlikumi brālības darba tālākā uzlabošanā. Pamatojoties uz izteiktiem priekšlikumiem kopsapulce nolēma:

Saskaņā ar PLKB 2017. gada 21. janvāra atskaites – pārvēlēšanas kopsapulcē pieņemtiem lēmumiem ieviest izmaiņas brālības statūtos attiecībā uz biedru naudu nosakot, ka biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 10 (desmit) EUR apmērā;

Izpildinstitūcijā, tas ir valdē Juri Lorencu, aizstāt ar Agnesi Silu;

Biedrības prezidentu, kas automātiski ieiet valdes sastāvā un revidentu, turpmāk ievēlēt uz  četriem gadiem;

Papildināt PLKB statūtus ar jaunu punktu par Biedrības asociētiem biedriem, kas objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi aktīvi iesaistīties biedrības mērķu un uzdevumu izpildē;

Papildināt PLKB statūtu punktu 4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana ar jauniem apakšpunktiem, nosakot par kādiem pārkāpumiem var izslēgt no Biedrības un kas šo lēmumu par izslēgšanu ir tiesīgs pieņemt;

 

Kopsapulces laikā par Biedrības prezidentu Pēteris Strubergs, kā arī pieci valdes locekļi – Andrejs Hansons, Ineta Laizāne, Agnese Sila, Bruno Šulcs un Juris Visockis. Par revidentu uz nākamo atskaites periodu atkārtoti tika ievēlēts Oskars Šmeliņš.

 

Turpinājumā azartiskais pasaules apceļotājs Mārtiņš Sils pasākuma dalībniekiem prezentēja savu interesanto bilžu stāstu “Ceļojot gadās visādi“.  Savukārt jaunais un talantīgais iluzionists Dante Pecolli klātesošiem nodemonstrēja   savu augsto meistarību dažādu sarežģītu burvju  triku izpildē.

Noslēgumā kopsapulce nolēma, ka kārtējā, nu jau vienpadsmitā brālības vasaras saieta tēma š. g. 9. jūnijā Alojā būs “Pasaules klaidoņi maģijas un misticisma valstībā.” Būtu ļoti labi, ja brālības biedri, kuriem šajā jomā ir kas sakāms, savus piedzīvojumu stāstus līdz marta mēnesim varētu iesniegt apgādam “Jumava”. Šāds risinājums dotu iespēju līdz jūnijā paredzētajam saietam izdot vēl vienu, mūsu brālības biedru sarakstītu grāmatu.

 

Pabeidzot šo nelielo ieskatu atliek teikt paldies visiem, kas veicināja mūsu pasākuma sekmīgu norisi – tajā skaitā uz kopsapulci atnākušajiem brālības biedriem, pianistei Ingūnai Grīnbergai, dziedātājai Daigai Cerikovai, ceļotājam Mārtiņam Silam, iluzionistam Dantem Pecolli, mājīgā klubaHamlets” dvēselēm Lienei un Rolandam Zagorskiem, viesiem – profesoram Anatolijam Danilānam ar kundzi Irēnu un DELFI “Tūrisma gids” redaktorei Andai Briekmanei, palīgiem organizatoriska rakstura jautājumu risināšanā Agnesei Silai un Rihardam Strubergam,  kā arī viesmīlīgajai  vakara saimniecei  Valdai Strubergai.

Pasaules latviešu klaidoņu brālības veikums 2018. gadā

Atskaites periodā brālības pulkam ir piepulcējušies desmit jauni biedri – pasaules apceļotāja, kaitbordiste Aija Ambrasa, pasaules apceļotājs, inženieris Harijs Buls, pasaules apceļotājs Arturs Driņins, pasaules apceļotājs, ceļojumiem veltītu grāmatu autors Raimonds Gudrups, pasaules apceļotājs, Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Kleperis, pasaules apceļotājs, niršanas instruktors Juris Ozoliņš, pasaules apceļotāji, iluzionisti Daci un Enri Pecolli, pasaules apceļotāja, vairāku ceļojumiem veltītu grāmatu autore Laine Pērse un pasaules apceļotājs, atpūtas bāzes “Valguma pasaule” līdzīpašnieks Viesturs Serdāns. Pamatojoties uz personīgiem lūgumiem, no brālības ir izstājušies Jānis Briedis, Raivo Dzelzkalējs un Evita Kristapsone. Sakarā ar statūtu neievērošanu, tas ir ilgstošu biedru naudas nemaksāšanu, un nespēju aktīvi darboties, valde ir pieņēmusi  lēmumu no brālības izslēgt Ivaru Jakovelu un Mārtiņu Krūmiņu.

Šajā laikā ir notikusi viena valdes sēde, atskaites- pārvēlēšanas kopsapulce, kā arī 8. jūnijā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” sarīkots jubilejas, pēc skaita 10. PLKB vasaras saiets. Līdz saieta atklāšanai interesentiem tika dota iespēja centra iekštelpās iepazīties ar gadu gaitā paveikto – proti, ceļojumiem veltītu grāmatu izstādi, iepriekš rīkoto brālības saietu informatīvo biļetenu un fotogrāfiju izstādi, kā arī Ziemeļvidzemes reģiona skolēniem rīkotā konkursa “Neklātienes ceļojums” darbu izstādi. Līdztekus bija pieejamas arī izdevniecības “Jumava” sarūpētās jaunākās grāmatas, kā arī PLKB jubilejas saietam veltīta avīze. Savukārt centra piekājē saieta dalībniekus priecēja brālības biedru ceļojumu laikā uzņemto fotogrāfiju izstāde.

Saieta pirmajā daļā brālības valdes locekle, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, kopā sanākušos iepazīstināja ar retrospektīviem atskatiem par visiem deviņiem pagājušo gadu saietiem. Šo pasākuma daļu kuplināja jaukie brālības biedru – Ingūnas Grīnbergas, Ivara Strautnieka, Rolanda Zagorska un Ingvara Leiša muzikālie priekšnesumi. Kopā ar Ingūnu Grīnbergu uzstājās arī jaunā, daudzsološā dziedātāja Daiga Cerikova. Muzicēja arī saieta viesis Mārtiņš Elsiņš.  Īpašas atzinības balvas „ Zelta Oskaru” atveidā saņēma klaidoņu saietu dibinātāji Andrejs Hansons un Juris Visockis. Pasākuma gaitā tika teikts paldies sadarbības partneriem, atbalstītājiem un aktīvākiem brālības biedriem, kā arī prezentēta apgāda “Jumava” jaunā grāmata “Klaidoņi ūdens pasaulē”.

Saieta otrā daļa noritēja Ungurpils ezera krastā. Vispirms no slaidā skatu torņa gaisā tika palaists hēlija balons ar lidojošās vēsti, kuras atradējam kā dāvana pienāktos saņemt nulle kā iznākušo grāmatu „Klaidoņi ūdens pasaulē”. Sekoja tradicionālais zupas katls un draudzības spēle pludmales tenisā starp Alojas novada domes un Klaidoņu brālības komandām. Svētki turpinājās uz centrā pagalmā esošās skatuves ar modes skati, kurā klaidoņi demonstrēja no dažādām pasaules zemēm atvestos apģērbus. Pasākuma otro daļu noslēdza Agneses un Mārtiņa Sila sagatavotā jautājumu atbilžu viktorīna par ceļošanas tēmu un Nepieradinātā Folka Orķestra koncerts.. Līdztekus koncertam interesentiem centra iekštelpās bija dota iespēja noskatīties divas filmas, proti, Riharda Struberga veidoto „Bijusī cilvēkēdāju zeme Papua Jaungvineja tuvplānā ” un Bruno Šulca „ Melnā pipara ceļš”. Var teikt, ka jubilejai veltītais pasākums, kurā piedalījās aptuveni divi simti ceļošanā ieinteresētu cilvēku izdevās.

 

Kas attiecas uz mūsu organizācijas mērķu un uzdevumu izpildi, tad saskaņā ar statūtiem brālības pienākums ir popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un kultūru, rīkot saietus, tematiskus vakarus, kā arī veicināt informatīvo materiālu, tajā skaitā grāmatu izdošanu. Jāsaka, ka aizvadītais gads rakstniecības jomā ir bijis visai ražens. Pateicoties izdevniecības “Jumava” (J.Visockis) atbalstam ceļojumu sērijā “Aiz apvāršņa” klajā tika laists vienpadsmit autoruAijas Ambrasas, Ģirta Barkovska, Māra Gaiļa, Aināra Kadiša, Jura Lorenca, Jāņa Ozoliņa, Laines Pērses, Lindas Riņķes, Harija Sila, Pētera Struberga un Laimas Žubules kopdarbs – “Klaidoņi ūdens pasaulē ” un Lindas Riņķes – “Kā Sprīdīte mājās pārnāca”. Savukārt nenogurdināmo pasaules apceļotāju ģimene Laine Pērse un Artūrs Driņins izdevuši sērijas “Ar stopiem apkārt pasaulei” trešo un ceturto grāmatu, kas stāsta par piedzīvojumiem  Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Pašlaik abi atrodas garā ceļojumā un viņu gala mērķis ir Austrālija. Aktīvs turpina būt Atlantijas okeāna pieveicējs Kārlis Bardelis, kas ar draudzeni Lindu, izmantojot tandēma divriteni, 101 dienā nobrauca 5430 kilometrus garu ceļu no Brazīlijas līdz Peru. Patlaban Kārlis īsteno grandiozā ceļojuma otro daļu. Proti, no Peru vienatnē airu laivā šķērso Kluso okeānu, ar mērķi pēc 15 tūkstošiem noairētiem kilometriem sasniegt Kērnsas pilsētu Austrālijā. Ne mazāk rosīgs ir arī brālības jaunais biedrs Raimonds Gudrups, kas izdevis interesantu un savdabīgu grāmatu ar nosaukumu “Laiks iet. Manas klejojošās dvēseles pasakas”, kā arī izveidojis filmu “How to falli in love with the earth” par piedzīvoto apceļojot Peru. Šis Raimonda veikums drīzumā tiks demonstrēts Latvijas televīzijā. Atzīstamu ieguldījumu atskaites periodā ceļošanas popularizēšanā deva brālības biedrs Mārtiņš Sils, kas ar motociklu trijos atsevišķos posmos īstenoja projektu “Divi rati – divi kontinenti”. Projekta ietvaros Mārtiņš pa dažādiem maršrutiem šķērsoja Austrāliju, pabija Filipīnās, Brunejā, Singapūrā un caurbraucot pa sauszemi Indiju, Pakistānu, Turciju atgriezās no ķenguru zemes Rīgā. Iespaidi tika regulāri atspoguļoti facebook vietnē, DELFI “Tūrismagids.lv” profilā un Mārtiņš šo piedzīvojumiem bagāto ceļojumu nolēmis aprakstīt grāmatā. Pirmajā posmā viņam līdzi devās arī dzīvesbiedre, mūsu kolēģe Agnese Sila, kas omulīgajā krodziņā “Divi rati” turpina darīt svētīgu darbu – proti, regulāri rīko interesantus, stāstu – bilžu vakarus par aktīviem pasaules apceļotājiem. Vienā no šī piedzīvojumiem bagātā ceļojuma kopā ar Mārtiņu dalību ņēma arī mūsu jaunais kolēģis Uldis Kučerāns. Savukārt Andis Pikāns ar domubiedriem veiksmīgi īstenoja unikālu Latvijas simtgadei veltītu projektu – „1836”. izveidojot gar mūsu zemes robežu 1836 kilometru garu gājējiem un braucējiem domātu tūrisma ceļu. Par šo projektu veidotās TV sērijas ar nosaukumu „1836 enduro kilometri” skatītāju vidū iemantoja lielu popularitāti. Pie viena gribas pieminēt arī Bruno Šulca aktivitātes, kas izvadītā gada laikā ir daudzkārt ticies ar interesentiem daudzās Latvijas skolās un kultūras centros, kur ne vien stāstīja par piedzīvoto, kājām veicot slaveno, romiešu laikā būvēto transporta maģistrāli, bet arī demonstrēja paša veidotās filmas. Var droši teikt, ka Ikviens no mums ir devis lielāku vai mazāku ieguldījumu mūsu brālības uzdevumu izpildē. Ar atskaiti ko es būdams brālības prezidents personīgi esmu paveicis 2018. gadā ir iespējams iepazīties PLKB mājas lapā https:klaidoni.wordpress.com. Piebildīšu, ka visas augšminētās aktivitātes ir pozitīvi veicinājušas ne vien atsevišķu mūsu biedru, bet arī mūsu brālības kā sabiedriskas organizācijas atpazīstamību publiskajā telpā. Informācija par brālību un tās rīkotajiem pasākumiem tika regulāri ievietota PLKB un Jumavas mājas lapās, facebookā, e – padomos un draugiem lv, kā arī papildus izmantotas iespējas popularizēt brālību masu saziņas līdzekļos – radio un TV, internetā, grāmatu prezentācijās, žurnālos un laikrakstos. Brālības valde bija parūpējusies arī par to, lai māsas un brāļi tiktu sveikti Valsts svētkos.

Brālības finanšu un mantas stāvoklis ir atspoguļots revidenta Oskara Šmeliņa ziņojumā. Brālības ieņēmumi 2018. gada periodā veidojās no biedru naudas iemaksām. Saskaņā ar izmaiņām statūtos ikgadējā biedru naudas maksa ir noteikta 10.- EUR apmērā. Ar līdz šim nomaksāto biedru naudu esam bijuši spējīgi nodrošināt minimāli nepieciešamā budžeta saimniecisko izdevumu daļu, attiecībā uz telpu īri, saietu kultūras programmām un citām aktivitātēm. Tiesa ir arī parādnieki, bet valde cer, ka jau tuvākajā laikā parādi tiks nokārtoti. Vēl atliek arī uzlabot darbu ar fiziskām un juridiskām personām ziedojumu piesaistes jomā, kas līdz šim nav sekmējies.

Nedaudz par 2019. gada plāniem. Centrālais pasākums neapšaubāmi būs š.g. 8.jūnijā Pasaules latviešu klaidoņu brālības nu jau pēc kārtas vienpadsmitais saiets Alojā. Valde, apspriežot dažādus iespējamos variantus, iesaka šo saietu veltīt savdabīgai, proti, maģijas un misticisma tēmai. Šajā gadā daudzi mūsu brālības biedri jau ir uzsākuši vai vēl tikai dosies tālos un interesantos ceļojumus. Šajā sakarā vēlos atgādināt, ka brālības biedru iespaidus par ceļojumiem arī turpmāk ar nepacietību gaida ne vien grāmatu izdevēji un lsītāji, bet arī nedēļas žurnāla “Mājas viesis” galv. redaktore Dace Terzena un DELFI “Tūrismagids.lv” redaktore Andra Briekmane.

.